Khalkedon

1.100

K harfi kutu içerisine 60 adet kırmızı gül

Description

K harfi kutu içerisine 60 adet kırmızı gül

Additional information

Dimensions 48 × 30 × 6 cm